Des de la organització volem manifestar que creiem en una filosofia basada en la eco-responsabilitat, gran respecte a la natura i el seu entorn. Es pretén que el traçat sigui eco-responsable i respectuós al màxim amb l’entorn que l’acull. L’organització farà tot el possible per a reduir l’impacte negatiu vinculat a la gestió de la cursa, s’identificaran els riscos ambientals generats i es proposaran accions concretes per reduir-los al mínim. S’ha de tenir en compte que el traçat travessa el Parc de la Mitjana de Lleida, espai natural que conserva en molt bon estat ecosistemes representatius del bosc de ribera, amb una gran riquesa d’hàbitats animals.

L’actitud del corredor és fonamental per tal de mantenir l’entorn, pel que convidem al corredor a compartir la nostra filosofia i a contribuir, amb el seu comportament eco-responsable, al manteniment de l’equilibri natural amb els següents punts:

Limitació de residus: recomanem al corredor reduir el nombre de residus plàstics generats.

Gestió de residus: es disposaran punts de recollida als avituallaments per tal depositar les deixalles generades pels corredors, no deixar al pas paper higiènic ni altres tipus de paper i plàstic,…

Respectar la flora i la fauna.

Queda prohibit sortir-se de la traça marcada per tal d’evitar erosionar zones més sensibles.

Per altra banda, la organització també es compromet:

Abalisar sempre que sigui possible amb material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida de les marques immediatament després de l’últim corredor.

La comunicació sobre paper serà reduïda, donant prioritat al suport electrònic.